Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” w Lalkowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” w Lalkowych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej.

Część zamieszczonych informacji w postaci załączników jest publikowana w formie PDF, JPG w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania lub formy w jakiej zostały przekazane przez podmioty zewnętrzne celem publikacji. Niektóre grafiki mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie posiada skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie

Strony internetowe w ramach serwisu smetowograniczne.pl posiadają dla użytkowników takie ułatwienia jak:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • wyświetlenie strony w skali szarości
 • podkreślenie wszystkich odnośników
 • zmiana kroju czcionki na uproszczony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • mapa strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: .
 • E-mail: sdslalkowy@smetowograniczne.pl
 • telefon: 512-051-480

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” mieści się w miejscowości Lalkowy, w budynku nr 10. …

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy) i SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych) można wnieść:

 • pisemnie za pośrednictwem poczty – na adres: Gmina Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne,
 • osobiście – w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tęcza”, Lalkowy 10, 83-230 Smętowo Graniczne,
 • telefonicznie pod numerem: 512 051 480,
 • za pomocą poczty elektronicznej – na adres: sdslalkowy@smetowograniczne.pl.